fbpx
PicoAlto1.jpg

Geotermálna elektráreň Prešov

Realizácia geotermálnych vrtov

Výrobu elektrickej energie umožní čerpanie horúcej geotermálnej vody zo zeme. Vrty budú lokalizované východne od mesta Prešov v rámci prešovskej kotliny. Dostupné geologické dáta, seizmický prieskum a záznam z existujúceho, starého pilotného vrtu PS-1 tu indikujú predpoklad výskytu potenciálnych geotermálnych kolektorov v hĺbkach nad 2 800 m.

Táto lokalita podľa zrealizovaných meraní a dát umožňuje získanie prítoku geotermálnych vôd v maximálnom rozsahu teploty, dosiahnuteľnej v geologickom prostredí predterciérneho podložia kotliny (140 – 150 °C).

Na realizáciu vrtov sa použije vrtná súprava, ktorá umožní ich bezpečné a spoľahlivé odvŕtanie. Účelom prvého geotermálneho vrtu pri Prešove, s predpokladanou konečnou hĺbkou 4 000 m, je overenie hlbinnej geologickej stavby a geotermických pomerov v území.

Prieskumný geotermálny vrt sa v prípade overenia prítoku geotermálnych vôd využije ako definitívny objekt pre dlhodobé čerpanie geotermálnych vôd a výrobu zelenej elektriny.

Čo je Organický Rankinov cyklus (ORC)

Elektrárenský kondenzačný cyklus, ktorý používa ako teplonosnú látku v primárnom okruhu ohriatu geotermálnu vodu. Tá odovzdáva teplo do sekundárneho okruhu, kde zohrieva pracovnú látku s nižším bodom varu.

Pracovná látka dosahuje väčší tlak ako má voda a vznikajúce pary sú vedené do parnej turbíny, kde expandujú, vďaka čomu sa turbína roztáča a produkuje elektrickú energiu.

Para je za turbínou vedená do kondenzátora, kde kondenzuje a následne znovu vstupuje do procesu ohrevu prostredníctvom tepla z geotermálnej vody.

Predpokladaný ročný odber geotermálnej vody z jedného produkčného vrtu je na úrovni 1 749 600 m3 (celkovo 5 248 800 m3 za rok, v rámci geotermálneho strediska), pričom všetka exploatovaná geotermálna voda bude po jej tepelnom využití reinjektovaná naspäť do pôvodného ložiska bez zmeny fyzikálno-chemických parametrov s výnimkou teploty. Nedôjde k vypúšťaniu geotermálnej vody do povrchových tokov.

Technické údaje

Inštalovaný výkon

6,3 – 6,5 MWe

El. výkon do siete

≈5,4 MWe

produkcia elektriny

43 610 MWh

Výška investície

65 miliónov €

Typ zariadenia

Geotermálna elektráreň s binárnym cyklom (ORC)

Ušetrené emisie

340-tisíc ton CO2 / 10 rokov
(oproti produkcii energie z uhlia)

197-tisíc ton CO2 / 10 rokov
(oproti produkcii energie zo zem. plynu)