fbpx
pexels-kelly-lacy-3119957-scaled.jpg
 

Projekty

 

Prieskumné
územia

Čerpaná geotermálna energia z vrtov sa využíva na výrobu elektriny a tepla. Pre domácnosti a priemysel vzniká zelená energia, ktorá nezaťažuje životné prostredie. V oblastiach predpokladáme geotermálne zdroje s tepelným energetickým potenciálom až 500 megawattov.

map-presov2.jpg
Okres Prešov

Výroba elektriny a tepla

 • Plocha: 61,84 štvorcového kilometra
 • Potenciálna kapacita: 250 MWt, ekvivalent 20 MWe
  Energetický potenciál geotermálneho zdroja plánujeme využiť na výrobu elektrickej energie a zostatkové teplo na dodávku do okolitých CZT a na ohrev TÚV.
Viac informácií
map-ziar2.jpg
Okres Žiar nad Hronom

Výroba elektriny a tepla

 • Plocha: 58,97 štvorcového kilometra
 • Potenciálna kapacita: 250 MWt, ekvivalent 20 MWe
  Energetický potenciál geotermálneho zdroja plánujeme využiť na výrobu elektrickej energie a zostatkové teplo na dodávku do okolitých CZT a na ohrev TÚV.
Viac informácií
Rozvojové fázy

Kým sa zelená energia dostane k odberateľom, zrealizovať sa musí viacero krokov vrátane povoľovacieho procesu, hĺbenia vrtov a výstavby geotermálneho strediska.

  1.  Geologický prieskum   2.  Povolenie na realizáciu vrtu  3.  Prieskumný / produkčný vrt   4.  Reinjektážny vrt  5.  Využívanie geotermálnej vody  6.  Povolenie na výstavbu  7.   Výstavba strediska  8.   Prevádzka

1. Geologický prieskum

ukončená fáza

Úvodná fáza zahŕňa vyhodnotenie existujúcich geologických poznatkov. Realizovali sme seizmické merania, ktorých výsledky boli sprocesované a interpretované našimi odborníkmi. V rámci prieskumu nasledovalo komplexné zhodnotenie geologických údajov a parametrov územia vrátane identifikácie perspektívnych oblastí. Pri projektoch v okresoch Žiar nad Hronom a Prešov sme túto fázu úspešne ukončili.

2. Povolenie na realizáciu vrtu

ukončená fáza

Povoľovací proces obnáša vyriešenie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkov na realizáciu projektov. Nasleduje proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý pozostáva z týchto častí:
 • Podanie zámeru EIA
 • hodnotiaci proces a pripomienkovanie 
 • vydanie záverečného stanoviska
Je tiež potrebné získanie banského oprávnenia (zabezpečenie chráneného územia pre osobitný zásah do zemskej kôry, povolenie na banskú činnosť), po ktorom nasleduje Územné konanie a potom Stavebné konanie.

3. Prieskumný / produkčný vrt

aktuálna fáza

Po povoľovacom procese sa začína s realizáciou prieskumného vrtu, z ktorého bude hlavný – produkčný vrt. Práce trvajú niekoľko týždňov a prebiehajú pod dohľadom odborníkov s využitím moderných vrtných a monitorovacích technológií. Vrt presahuje hĺbku troch kilometrov a jeho s cieľom je zabezpečiť čerpanie geotermálnej energie z útrob zeme.
 

4. Reinjektážny vrt

Popri produkčnom vrte vzniká takzvaný reinjektážny vrt a spoločne vytvárajú dublet. Zmyslom druhého vrtu je vtláčanie vyčerpanej geotermálnej vody po jej využití a odovzdaní energetického potenciálu späť do horninového podlažia. Takto vznikne uzatvorený cyklus, ktorý umožňuje opätovné využitie vody, aj preto hovoríme o obnoviteľnom zdroji energie.

 

 

5. Využívanie geotermálnej vody

Po dokončení vrtu je potrebné získať povolenie na dočasný odber a vypúšťanie geotermálnej vody. Ďalej sa realizuje hydrodynamická skúška, ktorá by mala potvrdiť predpoklady parametrov podzemnej vody. Následne vzniká záverečná správa a výpočet množstiev vôd, čo musí robiť odborne spôsobilá osoba. Posledným krokom v tejto fáze je finálne povolenie na trvalý odber a vypúšťanie geotermálnej vody, dodatočné povolenie na vrt, a tiež kolaudácia stavby a vrtu.

 

6. Povolenie na výstavbu elektrárne

Tak ako vrty, aj energetické zariadenie (elektráreň) musí prejsť povoľovacím konaním. To sa skladá z viacerých samostatných povolení a osvedčení, ktoré je v rámci zákona potrebné získať. Ide o:

 • kladné stanovisko v procese EIA – zisťovacie konanie (povinné hodnotenie je pre zariadenia od 50 MWe a viac)
 • stanoviská správcov distribučnej a prenosovej sústavy
 • osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia – vyžaduje kladné stanoviská v predchádzajúcich krokoch
 • územné konanie
 • stavebné povolenie
 

7. Výstavba geotermálneho strediska

Okrem hlbinných vrtov je nevyhnutnosťou vybudovanie zariadení na povrchu, v ktorých sa bude geotermálna energia premieňať na elektrinu a teplo. Transport tepla do CZT zabezpečí teplovod a pripojenie do distribučnej sústavy zase elektrické vedenie. Všetky povrchové stavby si takisto vyžadujú získanie potrebných povolení (územné konanie, stavebné povolenie) a kolaudáciu.

 

8. Uvedenie do prevádzky

Prevádzka geotermálneho komplexu je vďaka nezávislosti od ročného obdobia či časti dňa možná prakticky nepretržite. Dôležitou súčasťou prevádzky je aj údržba, ktorá zaberá iba minimum času. Využívanie geotermálnej energie prináša aj priebežnú povinnosť evidovať množstvo vyťaženej vody. V prevádzkovej fáze sa počíta so zásobovaním ekologickým teplom a elektrinou pre desaťtisíce domácnosti v okolí.

Galéria projektov

V okolí Žiaru nad Hronom a Prešova sme realizovali seizmický prieskum na štyroch profiloch v celkovom zábere približne 35 kilometrov, vďaka ktorému sme potvrdili vhodnú geologickú štruktúru na realizáciu geotermálnych vrtov v oboch oblastiach.

Galéria seizmického prieskumu

V okolí Žiaru nad Hronom a Prešova sme realizovali merania spolu na štyroch profiloch v celkovom zábere približne 35 kilometrov. Potvrdili vhodnú geologickú štruktúru na realizáciu geotermálnych vrtov v oboch oblastiach.