Projekt

V rámci rozvoja geotermálnej energie a podpory obnoviteľných zdrojov plánujeme na Slovensku výstavbu zariadení na výrobu zeleného tepla a elektriny. Tie umožnia ekologické vykurovanie domácností a efektívne využitie v priemysle udržateľne i šetrne k životnému prostrediu.

Predpokladaná inštalovaná kapacita vybudovaných energetických zdrojov je 500 MWt.

Rozvojová fáza projektov spočíva vo vyhĺbení jedného produkčného a jedného reinjektážneho vrtu na každom z určených prieskumných území za účelom potvrdenia predpokladaných hydrogeotermálnych parametrov cielených kolektorov. Tieto vrty budú využívané na zásobu tepla pre priemyselné procesy a centrálny ohrev v daných lokalitách.

Ako získame energiu zo zeme

 • prieskum území s predpokladom výskytu geotermálnej energie
 • realizácia geotermálnych vrtov v priemernej hĺbke 3,5 kilometra vo vytypovaných lokalitách
 • čerpanie horúcej vody s teplotou približne 135 stupňov Celzia z hlbín zemskej kôry
 • využitie horúcej geotermálnej vody na sekundárny ohrev, ktorým sa zabezpečí centrálne vykurovanie domovov respektíve dodávky tepla v priemyselnej výrobe
 • alternatívne prívod horúcej vody do výmenníka binárnej elektrárne, kde odovzdá svoju energiu pracovnej tekutine, ktorá svojím tlakom poháňa turbínu a generuje elektrinu

Geotermálna voda vychádzajúca z elektrárne môže byť následne využitá na rôzne procesy ktoré vyžadujú teplo, napríklad centrálne vykurovanie, ohrev skleníkov, spracovanie potravín, chov rýb, spracovanie odpadovej vody, ohrev bazénov a iné priemyselné alebo potravinárske procesy.

Po ochladení na minimálnu požadovanú teplotu je zvyšná geotermálna voda prostredníctvom reinjektážnych vrtov vháňaná naspäť do geotermálneho kolektoru, kde sa môže znovu ohriať a cyklus sa opakuje.

Tento proces je maximálne šetrný voči životnému prostrediu a zabezpečuje dlhodobo udržateľné podmienky pre výrobu energie z geotermálnych zdrojov.

Fázy

Disponujeme širokým spektrom údajov a znalostí ohľadom geológie prieskumných území, vďaka ktorým bolo možné určiť najperspektívnejšie lokality na realizáciu hlbokých geotermálnych vrtov pre rozvoj geotermálnej energie. Projekt realizujeme postupne v jednotlivých fázach.

1. Geologický prieskum

 •  vyhodnotenie existujúcich geologických poznatkov
 •  realizácia seizmických meraní na oboch PÚ
 •  vyhodnotenie seizmických meraní
 •  záverečné zhodnotenie geológie okolia
 •  určenie perspektívnych oblastí

Pozrite si fotky a videá zo seizmického prieskumu

2. Posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) (aktuálna fáza)

3. Produkčný vrt - Realizácia prieskumného vrtu a čerpacia skúška

4. Reinjektážny vrt - Realizácia prieskumného vrtu a čerpacia skúška

5. Hydrodynamická skúška

6. Výstavba geotermálneho strediska a teplovodu

7. uvedenie do prevádzky

Geotermálna energia

Geotermálna energia je najstaršou formou energie našej planéty. Zem ju generuje už od svojho vzniku a neustále obnovuje rozpadom chemických prvkov a vulkanickou aktivitou v jej útrobách. Podľa odhadov je len v troj- až päť kilometrovej vrstve zemskej  kôry zakonzervované teplo, ktoré by stačilo na pokrytie spotreby ľudstva najmenej na ďalších 100 000 rokov.

Predpokladaný nárast využitia geotermálnej energie v EÚ je z aktuálnych 3 300 MWe na hodnoty 6 000 až 10 000 MWe v priebehu nasledujúcich 10 rokov (údaje od EGEC). Okrem toho dôležitosť tepelnej energie v rámci vykurovania a jej 48-percentný podiel na celkovej spotrebe energie poskytuje predpoklad na využitie plytkých geotermálnych zdrojov v kapacite až 40 000 MWt do roku 2020.

Územie Slovenska z hľadiska hustoty tepelného toku:

Slovak density heat flow

 

Výhody geotermálnej energie

 • Prakticky nevyčerpateľný zdroj energie
 • Poskytuje stabilný zdroj energie na rozdiel od veternej alebo solárnej energie
 • Výrazne vplýva na stabilitu distribučnej elektrickej siete
 • Je prístupná počas celého roku
 • Neznečisťuje životné prostredie
 • Je pre spoločnosť bezpečná a môže byť umiestnená v tesnej blízkosti poľnohospodárskej produkcie a potravinárskej výroby
 • Jej využitie je efektívne a všestranné, napríklad v oblasti centrálneho zásobovania teplom, výroby elektrickej energie, vyhrievania skleníkov, spracovania jedla, ohrevu bazénov a iné
 • Podporuje energetickú nezávislosť krajiny, využíva lokálne zdroje a v porovnaní s produkciou energie z uhlia alebo plynu nevyžaduje žiaden import surovín, čím výrazne znižuje potrebné operatívne náklady

O spoločnosti

Spoločnosť PW Energy, a. s., pôsobí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie so zameraním na rozvoj projektov založených na geotermálnej energii.

Primárnym cieľom spoločnosti je rozvoj výroby tepelnej a elektrickej energie z geotermálnych zdrojov v celkovej potenciálnej inštalovanej kapacite až ≈500MWt (≈250MWt v rámci každého prieskumného územia) a následné kaskádovité využitie zostatkového tepla, napríklad na centrálny ohrev, ohrev skleníkov, spracovanie odpadovej vody, ohrev verejných bazénov a iné priemyselné alebo potravinárske procesy.

Kontaktujte nás

Projektový tím

Ing. Milan Jankura
predseda predstavenstva

Mgr. Michal Mašek, MBA
projektový manažér

RNDr. Ľuboslav Maťo, PhD.
Odborný zástupca pre geológiu